logo logo

به منظور اطلاع رسانی گسترده و مناسب جشنواره در میان مخاطبان مردمی آن، ویترین اطلاع رسانی جشنواره به عنوان کانال رسمی برنامه های اطلاع رسانی آن تشکیل شده است. در این ویترین کلیه رسانه هایی که از ابتدا در اطلاع رسانی برنامه های جشنواره، مشارکت داشته اند و میزان و دفعات اطلاع رسانی قید شده است.

 روزنامه ایران 55 نوبت به صورت روزانه
مرجع برند سایت مرجع برند از تاریخ 01/07/1392 الی 11/11/1392
عصر ارتباط هفته نامه عصر ارتباط 12 نوبت
اقتصاد پویا  روزنامه اقتصاد پویا 12 نوبت
 روزنامه ایران دیلی 10 نوبت
 روزنامه الوفاق 10 نوبت
افکار نیوز سایت افکار نیوز از تاریخ 15/08/1392 الی 11/11/1392
موفقیت مجله موفقت 2 نوبت ( دی ماه )
هنر آشپزی مجله هنر آشپزی 1 نوبت ( دی ماه )
سرآشپز مجله سر آشپز 1 نوبت ( دی ماه )
خدمات پس از فروش مجله خدمات پس از فروش 1 نوبت
نام و نشان تجاری مجله نام و نشان تجاری 2 نوبت ( شماره 29 و 30 )
خبر فارسی سایت خبر فارسی از تاریخ 01/07/1392 الی 11/11/1392
آپارات سایت آپارات از تاریخ 01/09/1392 الی 11/11/1392
کلوب سایت اجتماعی کلوب از تاریخ 01/09/1392 الی 11/11/1392
سایت لنزور از تاریخ 01/10/1392 الی 11/11/1392
فودنا شبکه خبری غذایی فودنا از تاریخ 15/09/1392 الی 11/11/1392