logo logo

انجمن چیست ؟

انجمن، تشکل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که با هدف حمایت از مصرف کنندگان و در چهارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مشارکت آحاد مردم تشکیل می شود و مطابق اساسنامه مصوب شورای عمومی موسس انجمن نسبت به پیگیری مطالبات مصرف کنندگان و سایر تکالیف قانونی متصوره را اقدام می نماید.

در این راستا است که دولتها به منظور استفاده از پتانسیل و نیروهای فکری کارآمد تلاش دارند با برنامه ریزی و سپردن کارهای اجرائی به انجمن ها نسبت به تقویت بعد حاکمیتی دولت و کاهش بعد اجرائی آن اقدام نمایند؛ این موفقیت برای کشور بوجود نمی­ آید مگر با استفاده صحیح از NGO های هدایت شده و کارآمد.

اهداف انجمن

انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چهارچوب قانون حمایت و اساسنامه و همچنین آیین نامه های اجرایی ،با هدف استیفاء حقوق مصرف کنندگان اهداف زیر را به عنوان الگوی رفتاری سرلوحه فعالیتهای حمایتی خود قرار خواهند داد :

1) ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان

2) اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان و تثبیت و تعمیق آن در بین گروههای مختلف جامعه به ویژه تبیین وظایف و تکالیف کلیه عرضه کنندگان

3) پیگیری در جهت  استیفاء حقوق مصرف کنندگان

4) شناسایی و جلوگیری از ایجاد هر گونه تبانی، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد. 

ارکان انجمن

بر اساس مفاد اساسنامه مصوب شورای عمومی موسس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارکان انجمن ها در سه سطح ملی،استانی و شهرستانی به شرح زیر می باشد.

انجمن شهرستانی

انجمن استانی

انجمن ملی

اعضای انجمن

مجمع عمومی

مجمع عمومی

هیات مدیره

هیات مدیره

هیات مدیره

رئیس انجمن

رئیس انجمن

رئیس انجمن

بازرس

بازرس

بازرس

 

* سمت اعضای هیات مدیره  بر اساس اکثریت آرا ماخوذه تعیین شده است. در انجمن هایی که دارای 5 نفر عضو هیات مدیره می باشند به ترتیب شامل 1 نفر رئیس انجمن( رئیس هیات مدیره )، 1 نفر نایب رئیس اول، 1 نفر نایب رئیس دوم، 1 نفر خزانه دار و 1 نفر منشی و در انجمن‌هایی که دارای 7 نفر هیات مدیره می باشند به ترتیب شامل 1 نفر رئیس انجمن(رئیس هیات مدیره )، 1 نفر نایب رئیس اول، 1 نفر نایب رئیس دوم، 1 نفر خزانه دار، 1 نفر منشی و 2 نفر عضو هیات مدیره می باشد. 

حقوق مصرف کننده

حقوق مصرف‌کننده، حقوقی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت،کمیت،کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کنند در معاملات رعایت نمایند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.

با عنایت به این تعریف ،کلیه ارائه دهندگان کالاها و خدمات اعم از واحد های تولیدی ،توزیعی و خدماتی در مقابل مصرف کنندگان خود مسئولیت هایی داشته که به تناسب موقعیت شغلی بر اساس معیارهای تدوینی سازمان حمایت ملزم بوده در قبال مصرف کنندگان رعایت نمایند.

مجمع عمومی

با توجه به مفاد اساسنامه های مصوب مجمع عمومی در انجمن های استانی و ملی تشکیل می شود و انجمن شهرستانی فاقد مجمع عمومی بوده و براساس فراخوان هیات مدیره با توجه به تعداد اعضای حاضر در جلسه، نسبت به بررسی موضوع جلسه اقدام خواهد شد.

* اعضای مجمع عمومی انجمن استان متشکل است از نمایندگان انجمن‌های شهرستانی بوده که به شرح ذیل در مجمع عمومی استان حاضر خواهند شد:

الف) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا سیصدهزار نفر می باشد 3 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ب) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا ششصدهزار نفر می باشد 6 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ج) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا نهصدهزار نفر می باشد 9 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

د) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا دو میلیون نفر می باشد 12 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ه) شهرستان هایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر می باشد 15 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

* اعضای مجمع عمومی انجمن ملی متشکل است از نمایندگان انجمن‌های استانی به شرح ذیل:

الف) استان هایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد 2 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ب) استان هایی که جمعیت آنها تا دو میلیون نفر می باشد 4 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ج) استان هایی که جمعیت آنها تا سه میلیون نفر می باشد 6 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

د) استان هایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر می باشد 8 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

ه) استان تهران 15 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.

 

مصادیق حقوق مصرف‌کننده

انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از تشکیل شدن بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه موظفند نسبت به اجرای مصادیق برگرفته از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام نمایند.

1. حق مشارکت درتدوین استانداردها

2. حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان آور

3. حق برخورداری از حمایت در برابر رویه های فریب کارانه

4. حق برخورداری از سلامتی، ایمنی و دریافت کالا و خدمات صحیح و سالم

5. حق برخورداری از اطلاع رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدمات که مصرف می‌نمایند شامل: نوع، کیفیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف و قیمت

6. حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار

7. حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی در تصمیم گیری‌ها

8. حق برخورداری از جبران خسارت های وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات

9. حق برخورداری از آموزش برای افزایش تخصص و مهارت در انتخاب کالاها و خدمات

10. حق داشتن محیط زیست سالم

11. حق داشتن تشکل برای پیگیری حقوق اولیه در مصرف کالا و خدمات

12. حق برخورداری از خدمات بهینه فروش و پس از فروش

13. سایر حقوق و مصادیقی که طبق قانون تعیین شده و یا در آینده توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.

 

هیات مدیره

نحوه تعیین اعضای هیات مدیره و وظایف و اختیارات اعضای هیات مدیره در اساسنامه انجمن ها به شرح زیر می باشد:

 * اعضای هیات مدیره به روش انتخابی از بین اعضای انجمن برگزیده شده و تعداد اعضای هیات مدیره در سطح شهرستان به صورت زیر می باشد:

الف) اعضاء هیات مدیره انجمن در شهرستانهایی که تعداد اعضاء انجمن کمتر از 10000 نفر عضو باشد، مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضای مجمع به روش انتخابی و با نظارت هیات نظارت شهرستان برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.


ب) اعضاء هیات مدیره انجمن در شهرستانهایی که تعداد اعضاء انجمن بیشتر از 10000 نفر باشد شامل 7 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو  علی البدل خواهد بود.

* انجمن استانی دارای هیات مدیره‌ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان نمایندگان منتخب انجمن های  شهرستانی، به روش انتخابی و با رای نمایندگان مذکور و با نظارت هیات نظارت استان برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

* انجمن ملی دارای هیات مدیره‌ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان نمایندگان منتخب انجمنهای استانی کشور، به روش انتخابی و با رای نمایندگان مذکور و با نظارت هیات نظارت ملی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

 

وظایف و اختیارات انجمن شهرستان

انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از تشکیل شدن بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه مصوب وظایفی را عهده دار می باشند که برگرفته از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد.

1) دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف کنندگان به مراجع ذیربط

2) مشاوره و ارایه راهنمایی های لازم به مصرف کنندگان

3) آموزش مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی، انتشار نشریه و ...

4) جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزایش قیمت و یا تضییع حقوق مصرف کنندگان می گردد 

5) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان های دولتی ذیربط 

6) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه  کالا و خدمات مورد نیاز

7) انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف کنندگان

8) سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و آئین نامه اجرایی ماده 21 قانون مزبور به انجمن محول گردیده است.

 

وظایف و اختیارات انجمن استانی

انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استانی پس از تشکیل شدن بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه مصوب وظایفی را عهده دار می باشند که برگرفته از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد.

1) سیاست گذاری و برنامه ریزی های لازم در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح استان

2) برگزاری همایش ها و سمینار های آموزشی در خصوص حمایت از حقوق مصرف کننده

3) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به انجمن ملی و سازمان های ذیربط

4) فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی مصرف کنندگان

5) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه  کالا و خدمات مورد نیاز

6) انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف کنندگان

7) تمهیدات لازم به منظور ایجاد هماهنگی های لازم بین انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستانهای تابعه استان

 

وظایف و اختیارات انجمن ملی

انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ملی پس از تشکیل شدن بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه مصوب وظایفی را عهده دار می باشند که برگرفته از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد.

1) ارایه نظرات به مسئولین و همکاری با دستگاه های ذیربط اجرایی در جهت اجرای موثر مقررات و قوانین مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان

2) آموزش به مصرف کنندگان از طریق رسانه های ارتباط جمعی

3) برگزاری مصاحبه، همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای سایر انجمن‌ها

4) همکاری با سازمان های بین المللی مرتبط

5) کمک به تشکیل انجمن های استانی و شهرستانی ( عمومی و تخصصی )

6) ارایه طرح و لایحه در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جهت تصویب در دولت و مجلس

7) بررسی و مطالعات کاربردی به منظور شناخت انحصارها، تبانی و راه های جلوگیری آن و اعمال و اجرای رقابتی شدن بیشتر بازارهای کالا و خدمات

8) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به انجمن استانی و شهرستانی و سازمان‌های دولتی ذیربط

9) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه  کالا و خدمات مورد نیاز

10) انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف کنندگان

11) تمهیدات لازم به منظور ایجاد هماهنگی های لازم بین انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان

    

دانلود قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

   PDF ای با پنج فصل در شش صفحه شامل :

    فصل اول : تعریف واژه ها

    فصل دوم : وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان

    فصل سوم : تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان

    فصل چهارم : نحوه رسیدگی و حمایت

    فصل پنجم : جریمه ها

وبگاه انجمن: www.amh-ngo.ir