logo logo
خانهاخبار جشنوارهروزنامه ایران حامی ویژه برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان
روزنامه ایران حامی ویژه برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان
 روزنامه ایران حامی ویژه برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان

روزنامه ایران به عنوان یکی از مهمترین و پرتیراژترین رسانه های چاپی کشور در راستای نقش مهمی که در ارائه دیدگاه های مردمی به سازمانها و نهادهای دولتی و ملی دارد، با حمایت رسمی خود از جشنواره برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان اقدام به چاپ روزانه اخبار و اطلاعات جشنواره خواهد نمود.

بر این اساس روزنامه ایران به عنوان رسانه ویژه خبری جشنواره از روز یکشنبه 3/09/92 تا روز جشنواره در 2 بهمن به صورت روزانه درباره جشنواره اطلاع رسانی خواهد کرد.

 

روزنامه ایران در تاریخ 03/09/92 : صفحه اول     صفحه اجتماعی (چهارم)

روزنامه ایران در تاریخ 04/09/92 : صفحه اول    -   صفحه فــنــاوری (نوزدهم)

روزنامه ایران در تاریخ 05/09/92 : صفحه اول    -   صفحه اقتصادی (شــشم)

روزنامه ایران در تاریخ 06/09/92 : صفحه اول    -   صفحه فــنـاوری (بیست و سه)

روزنامه ایران در تاریخ 09/09/92 : صفحه اول    -   صفحه اجتماعی (سیزدهم)  

روزنامه ایران در تاریخ 10/09/92 : صفحه اول      صفحه زندگی (دوازدهم)

روزنامه ایران در تاریخ 11/09/92 : صفحه اول    -   صفحه فرهنگ و ادب (هشتم)

روزنامه ایران در تاریخ 12/09/92 : صفحه اول    -   صفحه اجتماعی (سیزدهم)

روزنامه ایران در تاریخ 13/09/92 : صفحه اول    -   صفحه اندیشه (نهم)

روزنامه ایران در تاریخ 14/09/92 : صفحه اول

روزنامه ایران در تاریخ 16/09/92 : صفحه اول     صفحه زندگی (دوازدهم)

روزنامه ایران در تاریخ 17/09/92 : صفحه اول   -  صفحه اطلاع رسانی (سیزدهم)

روزنامه ایران در تاریخ 18/09/92 : صفحه اول   -  صفحه اندیشه ( نهم )

روزنامه ایران در تاریخ 19/09/92 : صفحه اول   -  صفحه اجتماعی (سیزدهم)

روزنامه ایران در تاریخ 20/09/92 : صفحه اندیشه (نهم)

روزنامه ایران در تاریخ 21/09/92 : صفحه اول

روزنامه ایران در تاریخ 23/09/92 : صفحه هنر و ادب (هشتم)

روزنامه ایران در تاریخ 24/09/92 : صفحه اجتماعی (سیزدهم)

روزنامه ایران در تاریخ 25/09/92 : صفحه تاریخ ( دهم )

روزنامه ایران در تاریخ 26/09/92 : صفحه اول   -  صفحه اطلاع رسانی (سیزدهم)

 

روزنامه ایران ورزشی در 09/09/92 : صفحه پنجم

روزنامه ایران ورزشی در 12/09/92 : صفحه پنجم

 

روزنامه ایران دیلی در 07/09/92 : صفحه هفتم